My Viking Vampire (Sanctuary, TX #1) - Krystal Shannan